Obsah

Tri situácie, kedy snímkovať

Potrebujete objektívne zistiť, kde sa nachádzajú úniky tepla z budovy, v akom stave je váš dom po niekoľkých rokoch od revitalizácie alebo sa chcete len uistiť, že všetky stavebné práce boli vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a nedochádza aj naďalej k únikom tepla z budovy?
__________________________________________________________________________________________

Existujú tri základné dôvody, prečo si objednať službu snímkovania bytového domu pomocou termovíznej kamery.

1. Majiteľ chce pred revitalizáciou objektívne zistiť, kde sa nachádzajú úniky tepla z budovy. Toto zistenie slúži ako podklad pre projekt rekonštrukcie a modernizácie budovy. Ide predovšetkým o:

 • Netesnosti výplní otvorov (okná, dvere).
 • Vady v konštrukcii domu (medzery medzi panelmi).
 • Tepelné mosty (napr. balkóny, lodžie).
 • Nedostatky v izolácii.
 • Vlhkosť v murive.
 • Únik tepla veľkými plochami (nedostatočne izolujúce okenné sklá).
 • Nehomogénnosť materiálu (trhliny, diery).

2. Po vykonaných úpravách sa chce majiteľ ubezpečiť, že všetky stavebné práce boli urobené v súlade s projektovou dokumentáciou a aj naďalej nedochádza k únikom tepla z budovy. Snímkovanie v tomto prípade slúži ako podklad pre prípadné reklamácie s dodávateľskou firmou. Najčastejšie sa vyskytujú nasledujúce chyby v realizácií:

 • Nedostatočná hrúbka izolácie väčšinou v rozpore s projektom.
 • Nevykonaná alebo chybne vykonaná izolácia ostenia okien.
 • Nesprávne vykonaná izolácia obvodového plášťa sokla a strechy budovy.
 • Okenné výplne s nižšou kvalitou (napr. vyšší koeficient prestupu tepla ako bol požadovaný projektom).

V dôsledku týchto chýb môže aj na revitalizovanom dome dochádzať k tepelným stratám, vyšším než projektovaným. To spôsobí jednak nižšie úspory na vykurovanie, jednak môže byť dom zaradený do horšej kategórie v rámci Preukazu energetickej náročnosti budov. Tým sa znižuje trhová hodnota jednotlivých bytov.

3. Snímkovanie majiteľ môže uskutočniť aj ako prevenciu po niekoľkých rokoch od zateplenia.

Prípadne ako skúšku pred uplynutím záručnej doby. Zistí tak, či práca skutočne bola odvedená podľa projektovej dokumentácie, niektoré chyby sa totiž ukážu až po určitej dobe a nie hneď po zateplení. Snímky potom môže použiť ako dôkaz alebo ako podklad pre reklamáciu. Preventívne snímkovanie zaručí aj priebežné odstraňovanie nedostatkov a ušetrí tak majiteľove financie aj energiu.